About NIPA Academy

ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาส่งผลต่อบทบาทและความสำเร็จของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะเป็นที่รู้กันว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้จะช่วยพลิกและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล แต่บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและ    การทำงานของตนกลับมีไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ ดร. อภิศักดิ์ จุลยา (กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด) จึงก่อตั้ง Digital Transformation Institute by Nipa Academy (DTI) ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการใช้เครื่องมือ Digital Marketing แบบครบวงจร ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ด้วยความมุ่งหวังจะเป็นส่วนสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Digital Marketing เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์กับการทำงานของตน องค์กร และธุรกิจต่อไป

4 เหตุผลง่ายๆ ที่ทำไมต้องเรียน Digital Marketing กับ NIPA

มีคอร์สหลากหลายให้คุณเลือก ตามความสนใจ

Workshop ปฏิบัติจริง ขึ้นแคมเปญโฆษณาเองได้

สร้างการตลาดออนไลน์ในธุรกิจของคุณได้อย่างมืออาชีพ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

About NIPA Academy

ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาส่งผลต่อบทบาทและความสำเร็จของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะเป็นที่รู้กันว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้จะช่วยพลิกและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล แต่บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและ    การทำงานของตนกลับมีไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ ดร. อภิศักดิ์ จุลยา (กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด) จึงก่อตั้ง Digital Transformation Institute by Nipa Academy (DTI) ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการใช้เครื่องมือ Digital Marketing แบบครบวงจร ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ด้วยความมุ่งหวังจะเป็นส่วนสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Digital Marketing เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์กับการทำงานของตน องค์กร และธุรกิจต่อไป

 • ทำไมต้องเรียน Digital Marketing กับ NIPA
 • มีคอร์สหลากหลายให้คุณเลือก ตามความสนใจ
 • Workshop ปฏิบัติจริง ขึ้นแคมเปญโฆษณาเองได้
 • สร้างการตลาดออนไลน์ในธุรกิจของคุณได้อย่างมืออาชีพ
 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

Speakers

 • null

  วรัญญา วิทยาขาว Digital Marketing Specialist (Facebook)

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบน Facebook
  • ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา วางแผนการทำการตลาดออนไลน์บน Facebook ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ มากกว่า 500 บริษัท
  • วิทยากรหลักสูตร Facebook Marketing ให้กับนักการตลาดรุ่นใหม่และพนักงานในบริษัท
 • null

  กนกรัตน์ หลวงพินิจ Digital Marketing Specialist (Facebook)

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบน Facebook
  • ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่วางแผนการตลาดและที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจออนไลน์บน Facebook ให้กับลูกค้าทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ระดับประเทศ มากกว่า 1000 ราย
  • วิทยากรโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ K SME Care รุ่นที่ 22”การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อการสร้างยอดขาย”
  • วิทยากรบรรยายด้าน Facebook Marketing ในงาน “การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิตัล สำหรับ SMEs” ร่วมกับสถาบันสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • null

  ชุติมา เลิศนันทกิจ Assistant to CEO

  • ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปัจจุบัน ดูแลการจัดคอร์สอบรมให้กับบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ทั้งการอบรมสำหรับพนักงานในองค์กรการจัดอบรมด้าน Digital Marketing ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สนใจ และดูแลคอร์สอบรม Digital Marketing แบบครบวงจรของ Digital Transformation Institute by Nipa Academy
 • null

  ชลิดา หลาบมงคล Digital Marketing Specialist (Google)

  • ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการตลาด ให้คำปรึกษา และดูแลลูกค้าที่สนใจการทำการตลาดออนไลน์(Google) ทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่กว่า 500 ราย
  • ผ่านการรับรองผู้เชี่ยวชาญจาก Google Adwords
  • วิทยากรโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ K SME Care รุ่นที่ 22 ภูเก็ต เรื่อง”การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อการสร้างยอดขาย” โดยเป็นตัวแทนของ Google Partner ร่วมกับ K-Bank
  • วิทยากรบรรยายด้าน Google Adwords ในงาน “การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สำหรับ SMEs ร่วมกับสถาบันสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • null

  อาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล Digital Marketing Specialist (Nipa Mail)

  • ปริญญาตรี คณะบริหาร สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • นักวางแผนธุรกิจและที่ปรึกษาด้านการทำการตลาดด้วย Email Marketing ในนามของ Nipa Mail
  • ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่วางแผน ให้คำปรึกษา ดูแลลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ทำการตลาดผ่าน Email marketing กว่า 500 ราย
 • null

  สิราวรรณ เจ๊กจันทึก Digital Marketing Specialist (Nipa Mail)

  • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • นักวางแผนธุรกิจและที่ปรึกษาด้านการทำการตลาดด้วย Email Marketing ในนามของ Nipa Mail ให้กับกลุ่มผู้สนใจ องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
  • ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่วางแผน ให้คำปรึกษา ดูแลลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ทำการตลาดผ่าน Email marketing กว่า 500 ราย
 • null

  ปภาวรินทร์ หยวกทองหลาง Digital Marketing Speclalist (Line@)

  • นักวางแผนธุรกิจและที่ปรึกษาด้านการทำการตลาดในด้าน Line@
  • ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่วางแผน ให้คำปรึกษาดูแลลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ทำการตลาดผ่านช่องทาง Line@
  • วิทยากรในงาน “Digital Marketing Academy 4.0 และ nipa 4.0 plus Co-Seminar with Thailand e-Commerce Week 2017 (ETDA)
 • null

  นภรณ์ ผดุงพัฒโนดม Digital Marketing Specialist (Video Platform)

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดออนไลน์ด้วย Banner ในนาม Nipaads และการทำการตลาดในรูปแบบ Video
  • ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่วางแผน ให้คำปรึกษา ดูแลลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่สนใจการทำการตลาดในรูปแบบ Banner และ Video กว่า 500 ราย

Speakers

วรัญญา วิทยาขาว
Digital Marketing Specialist (Facebook)

กนกรัตน์ หลวงพินิจ
Digital Marketing Specialist (Facebook)

ชุติมา เลิศนันทกิจ
Assistant to CEO

ปภาวรินทร์ หยวกทองหลาง
Digital Marketing Speclalist (Line@)

นภรณ์ ผดุงพัฒโนดม
Digital Marketing Specialist (Video Platform)

ชลิดา หลาบมงคล
Digital Marketing Specialist (Google)

อาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล
Digital Marketing Specialist (Nipa Mail)

สิราวรรณ เจ๊กจันทึก
Digital Marketing Specialist (Nipa Mail)

Our Courses

คอร์ส ระยะเวลา ราคา ตารางเรียน สมัคร
Facebook Marketing for Start-up 1 วัน 4,900 บาท

26 มีนาคม 2561(รอบที่ 1)
25 เมษายน 2561(รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ระยะเวลา ราคา ตารางเรียน สมัคร
Facebook Analytic for Business Insight 1 วัน 8,900 บาท

27 มีนาคม 2561(รอบที่ 1)
26 เมษายน 2561(รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ระยะเวลา ราคา ตารางเรียน สมัคร
Content Marketing: Content is The King 1 วัน 6,900 บาท
23 มีนาคม 2561(รอบที่ 1)
19 เมษายน 2561(รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ระยะเวลา ราคา ตารางเรียน สมัคร
Build New Marketing Channel with LINE@ 1 วัน 5,900 บาท

30 มีนาคม 2561(รอบที่ 1)
27 เมษายน 2561(รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ระยะเวลา ราคา ตารางเรียน สมัคร
Ultimate Google AdWords 1 วัน 7,900 บาท

29 มีนาคม 2561 (รอบที่ 1)
24 เมษายน 2561 (รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป 

คอร์ส ระยะเวลา ราคา ตารางเรียน สมัคร
GDN & YouTube: Secret for Beginner 1 วัน 6,900 บาท

28 มีนาคม 2561 (รอบที่ 1)
23 เมษายน 2561 (รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ระยะเวลา ราคา ตารางเรียน สมัคร
Email Marketing for CRM ครึ่งวัน (เช้า) 4,900 บาท

19 มีนาคม 2561 (ครั้งที่ 1)
20 เมษายน 2561 (ครั้งที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

Our Courses

คอร์ส ราคา ตารางเรียน
Facebook Marketing for Start-up 4,900 บาท

26 มีนาคม 2561(รอบที่ 1)
25 เมษายน 2561(รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ราคา ตารางเรียน
Facebook Analytic for Business Insight 8,900 บาท

27 มีนาคม 2561(รอบที่ 1)
26 เมษายน 2561(รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ราคา ตารางเรียน
Content Marketing: Content is The King 6,900 บาท

  28 มีนาคม 2561(รอบที่ 1)
19 เมษายน 2561(รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ราคา ตารางเรียน
Build New Marketing Channel with LINE@ 5,900 บาท

30 มีนาคม 2561(รอบที่ 1)
24 เมษายน 2561(รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ราคา ตารางเรียน
Ultimate Google AdWords 7,900 บาท

29 มีนาคม 2561 (รอบที่ 1)
24 เมษายน 2561 (รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ราคา ตารางเรียน
GDN & YouTube: Secret for Beginner 6,900 บาท

28 มีนาคม 2561 (รอบที่ 1)
23 เมษายน 2561 (รอบที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

คอร์ส ราคา ตารางเรียน
Email Marketing for CRM 4,900 บาท

19 มีนาคม 2561 (ครั้งที่ 1)
20 เมษายน 2561 (ครั้งที่ 2)

* หากมีผู้เข้าเรียนไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอเลื่อนการเรียนการสอนเป็นครั้งถัดไป

Schedule

มีนาคม
2561

19 มีนาคม 2561

Email Marketing for CRM

เวลา: 10:00 – 14:00 น.
วิทยากร: กุลนิษฐ์ ยอดรัก
อาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล

26 มีนาคม 2561

Facebook Marketing for Start-up

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: กนกรัตน์ หลวงพินิจ
วรัญญา วิทยาขาว

27 มีนาคม 2561

Facebook Analytic for Business Insight

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: กนกรัตน์ หลวงพินิจ
วรัญญา วิทยาขาว

28 มีนาคม 2561

GDN & YouTube: Secret for Beginner

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ชลิดา หลาบมงคล
นภรณ์ ผดุงพัฒโนดม

29 มีนาคม 2561

Ultimate Google AdWords

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ชลิดา หลาบมงคล

30 มีนาคม 2561

Build New Marketing Channel
with LINE@

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ปภาวรินทร์ หยวกทองหลาง

เมษายน
2561

20 เมษายน 2561

Email Marketing for CRM

เวลา: 10:00 – 14:00 น.
วิทยากร: กุลนิษฐ์ ยอดรัก
อาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล

23 เมษายน 2561

GDN & YouTube: Secret for Beginner

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ชลิดา หลาบมงคล
นภรณ์ ผดุงพัฒโนดม

24 เมษายน 2561

Ultimate Google AdWords

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ชลิดา หลาบมงคล

25 เมษายน 2561

Facebook Marketing for Start-up

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: กนกรัตน์ หลวงพินิจ

26 เมษายน 2561

Facebook Analytic for Business Insight เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: กนกรัตน์ หลวงพินิจ
วรัญญา วิทยาขาว

27 เมษายน 2561

Build New Marketing Channel
with LINE@

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ปภาวรินทร์ หยวกทองหลาง

Schedule

มีนาคม
2561

Email Marketing for CRM

19 มีนาคม 2561
เวลา: 10.00  – 14.00 น.
วิทยากร: กุลนิษฐ์ ยอดรัก
อาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล

GDN & YouTube: Secret for Beginner

28 มีนาคม 2561

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ชลิดา หลาบมงคล
นภรณ์ ผดุงพัฒโนดม

Facebook Marketing for Start-up

12 มีนาคม 2561
เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: กนกรัตน์ หลวงพินิจ
วรัญญา วิทยาขาว

Facebook Analytic for Business Insight

26 มีนาคม 2561
เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: กนกรัตน์ หลวงพินิจ
วรัญญา วิทยาขาว

Ultimate Google AdWords

29 มีนาคม 2561
เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: อาทิตย์ มณีสุธรรม

Build New Marketing Channel
with LINE@

30 มีนาคม 2561
เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ปภาวรินทร์ หยวกทองหลาง

เมษายน
2561

Email Marketing for CRM

20 เมษายน 2561
เวลา: 10.00  – 14.00 น.
วิทยากร: สิราวรรณ เจ๊กจันทึก
อาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล

GDN & YouTube: Secret for Beginner

23 เมษายน 2561

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ชลิดา หลาบมงคล
นภรณ์ ผดุงพัฒโนดม

Ultimate Google AdWords

24 เมษายน 2561
เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ชลิดา หลาบมงคล

Facebook Marketing for Start-up

25 เมษายน 2561

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: กนกรัตน์ หลวงพินิจ
วรัญญา วิทยาขาว

Facebook Analytic for Business Insight

26 เมษายน 2561

เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: กนกรัตน์ หลวงพินิจ
วรัญญา วิทยาขาว

Build New Marketing Channel
with LINE@

30 มีนาคม 2561
เวลา: 10.00  – 17.00 น.
วิทยากร: ปภาวรินทร์ หยวกทองหลาง

Payment

 • 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังที่ระบุไว้ด้านข้าง

 • 2. ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้ง
  ชื่อ – นามสกุล และเบอร์ติดต่อ กลับมายังอีเมล academy@nipa.me

 • 3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

Payment

 • 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังที่ระบุไว้ด้านบน

 • 2. ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล และเบอร์ติดต่อ กลับมายังอีเมล academy@nipa.me

 • 3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

Venue

 • รถประจำทาง
  – 1, 93, 45, 16, 35, 75, 187 ลงป้ายไปรษณีย์กลาง
 • รถไฟฟ้า BTS
  – ลง BTS สถานีสะพานตากสิน ออกทางออกที่ 3
  – นั่งรถประจำทางสาย 1, 75, 35 ลงป้ายไปรษณีย์กลาง
  – หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างลงอาคารไปษณีย์กลาง
 • รถไฟฟ้า MRT
  – ขึ้น MRT สถานีหัวลำโพง ออกทางออกที่ 1
  – นั่งรถประจำทางสาย 75 ลงป้ายไปรษณีย์กลาง
  – หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างลงอาคารไปษณีย์กลาง
 • เรือด่วน
  – นั่งเรือด่วนลงท่าเรือสี่พระยา
  – เดินจากท่าเรือสี่พระยาถึงอาคารไปรษณีย์กลาง 300 เมตร
  – หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างลงอาคารไปษณีย์กลาง

Venue

 • รถประจำทาง
  – 1, 93, 45, 16, 35, 75, 187 ลงป้ายไปรษณีย์กลาง
 • รถไฟฟ้า BTS
  – ลง BTS สถานีสะพานตากสิน ออกทางออกที่ 3
  – นั่งรถประจำทางสาย 1, 75, 35 ลงป้ายไปรษณีย์กลาง
  – หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างลงอาคารไปษณีย์กลาง
 • รถไฟฟ้า MRT
  – ขึ้น MRT สถานีหัวลำโพง ออกทางออกที่ 1
  – นั่งรถประจำทางสาย 75 ลงป้ายไปรษณีย์กลาง
  – หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างลงอาคารไปษณีย์กลาง
 • เรือด่วน
  – นั่งเรือด่วนลงท่าเรือสี่พระยา
  – เดินจากท่าเรือสี่พระยาถึงอาคารไปรษณีย์กลาง 300 เมตร
  – หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างลงอาคารไปษณีย์กลาง

Register for participation in “Business Course” today!

72 CAT Telecom Tower, 4th FL,
Room 401 – 402, Charoenkrung Rd.
Bangrak, Bangkok 10500

academy@nipa.me

@Nipaads

 

Petcharat Srithai
02 – 639 7878 Ext. 223
Nilobon Prommawan
02 – 639 7878 Ext. 219

Registration:REGISTRATION:Register for participation in “Business Course” today!

Contact us:

72 CAT Telecom Tower, 4th FL,
Room 401 – 402, 
Charoenkrung Rd.
Bangrak, 
Bangkok 10500

Chutima Leartnuntakit
02 – 639 7878 Ext. 223
academy@nipa.me